Категории
ПРОЕКТИ брой 1 други

90° проект_

от Антония Кесерджиева

90° / проект_ графична идентичност / плакат Антонио Кесерджиев

думи и текстове_ знаци и форми_

90°

а в т о р и т е_

Иванка Могилска, писателка, автор на пърформанси, копирайтър

Стефан Икога, писател, телeвизионен сценарист, рекламист

Стайко Мурджев, театрален режисьор

Иванка Курвоазие, динамичен композитор на мисли, диалози, посоки

Лили Гелева, актриса

Димана Йорданова, писателка

Антонио Кесерджиев, визуален артист
____

в продължение на година витрината на Artspace Luna
среща хората в града с изображения в серия плакати, съдържащи различни визуални разкази, провокирани от текстовете на някои български автори. / от април 2019 до април 2020 /.

интересното в тази колаборативна връзка е, че в плътността на думите се съдържа внимателното вглеждане на случайно уловеното в потока на речта и общуването като обмен.
обектът на внимание при визуалния артист, изграждащ портретите на кратките текстове не се свързва с откъси от повествованието в издадени книжни страници.
в тях се крие небрежното и умното, изречено на глас в потока на ежедневното споделяне на мисли и идеи.
това ги превръща в наблюдение над естествената природа да се споделя непреднамерено, а това поражда тълкуване.

реакциите на публиката говорят за състоянието, което предизвикват срещите с всеки нов визуален разказ_в
опознаване на идеи и автори.

сега ще си припомним кои бяха те.
емоционалността, която предизвикваха често пъти е извън кадър, но впечатлението бе за жив интерес.

по време на събитията 90° / за всеки следващ плакат /,
Artspace Luna подаряваше корен на живо растение, което всеки избираше кога и къде в града да засади.
____

90° проект_

‘ едно време хората живеели не на стада, а на ята ‘

думи_

Иванка Могилска


визия_

Антонио Кесерджиев

90° проект_

_ ако
любимата ви
костенурка
нинджа не е
М и к е л а н д ж е л о,
вероятно
всичко не ви
е наред _

_____

думи _

С т е ф а н И к о г а

визия _

А н т о н и о К е с е р д ж и е в

90° проект_

‘ а к о с п и ш с к у ч и ,
щ е с е с ъ б у д и ш с б ъ л х и ,
м а й н а ‘

________

думи_
Стайко Мурджев

визия_
Антонио Кесерджиев

90° проект_

думи – Иванка Курвоазие
визия – Antonio Keserdzhiev ‘

м о ж е б и
е д и н с т в е н о т о,
з а к о е т о и с т и н с к и
с ъ ж а л я в а м
в т о я ж и в о т
е
ч е в с е о щ е н я м а м
с н и м к а п р е д
А й ф е л о в а т а к у л а
с Б и л а ч а н т а ‘

90° проект_

‘ м н о г о х о р а
с ъ с с е р и о з н а
р а б о т а
и м а т с е р и о з н о
р а б о т н о в р е м е
и н е и м о с т а в а
в р е м е з а
н е с е р и о з н и
н е щ а. ‘

думи_

Л и л и Г е л е в а

визия_

А н т о н и о К е с е р д ж и е в 

90° проект_

‘ голямата любов,
приятели,
не идва, за да
стопли наготово,
тя идва
и те учи
как
се цепят
дърва. ‘

думи_
Д и м а н а Й о р д а н о в а

визия_
А н т о н и о К е с е р д ж и е в

90°
е проект, който среща думи и визия.
думи, принадлежащи на съвременни български писатели,
носители на свободата да усещат, мислят и тълкуват.
думи, уловени в пространството за споделяне,
независими от редакция, издателства, представителност или вероятност на въздействие.

90° е проект за погледа_ с което търси сетивността на хората,
живеещи в града или преминаващите по улица Лермонтов в Бургас.


негов материален израз е серията плакати, създадени от Антонио Кесерджиев, експонирани на витрината на Artspace Luna [ дом за съвременно изкуство Луна ]

Antonio Keserdzhiev

90°

въвежда думи от:

Иванка Могилска, писателка, автор на пърформанси, копирайтър

Стефан Икога, писател, телeвизионен сценарист, рекламист

Стайко Мурджев, театрален режисьор

Иванка Курвоазие. динамичен композитор на мисли, диалози, посоки

Лили Гелева. актриса

Димана Йорданова. писателка

Антонио Кесерджиев, визуален артист

___

авторите на текстовете са избрани и поканени
от Антонио Кесерджиев.
проект 90° е некомерсиален творчески продукт,
финансиран от Artspace Luna в партньорство
с Антонио Кесерджиев.
90° беше включен в културната програма
Мрежа на сетивата / Бургас
____

Artspace Luna, 90°
2019 / 2020

09 април 2020

Кореспондент Artspace Luna